Privacy verklaring SOH

De Stichting

De Stichting Ouderenwerk Heino (SOH) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens van de stichting:

Adres:              Dalfserweg 10, 8141 PG HEINO

Email:               info.soh.heino@gmail.com

Website:           www.ouderenwerkheino.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De SOH verwerkt de persoonsgegevens van haar cliënten, cursisten en donateurs doordat deze personen zich hebben aangemeld.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voorletters en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Naam rekeninghouder
  • IBAN nummer
  • Voor cliënten: gebruik rolstoel of rollator

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens m.u.v. de noodzakelijke informatie die nodig is om de cliënt op een verantwoorde wijze te kunnen vervoeren. Gezien onze doelstellingen hebben wij geen cliënten jonger dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De cliënten, cursisten en donateurs geven toestemming voor de verwerking van de genoemde persoonsgegevens. De gegevens zijn noodzakelijk voor het verwerken van vorderingen en de inhouding van cursusgelden en donaties.

Met het van kracht worden van deze verklaring, wordt nogmaals de toestemming expliciet gevraagd (in het verleden gaven cliënten d.m.v. een vervoersopdracht en cursisten en donateurs d.m.v. het invullen en ondertekenen van de “Eenmalige of Doorlopende machtiging” toestemming voor het verwerken van de vorderingen, cursusgelden en donaties d.m.v. een automatische incasso).

Bij aanmelding wordt door het lezen, het invullen van de gevraagde informatie uitdrukkelijk toestemming gevraagd voor de verwerking van persoonsgegevens. Door het zetten van een handtekening voor een automatische betaling van het cursusgeld of de donatie geeft de persoon zelf toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

De SOH verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verwerken van de vorderingen op cliënten
  • Het verwerken van eenmalige machtigingen van cursisten (indien van toepassing)
  • Het verwerken van de eenmalige en doorlopende machtigingen van donateurs

Geautomatiseerde besluitvorming

De SOH neemt op basis van geautomatiseerde verwerking geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden dus geen besluiten genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard blijven

De SOH bewaart persoonsgegevens zo lang de cliënt en cursist gebruik maakt van de diensten van de SOH en zolang de donateur donaties wenst te geven. Bij het beëindigen van de diensten en het donateurschap worden de persoonsgegevens binnen een half jaar gewist, tenzij er openstaande vorderingen zijn.

In dat geval zullen de gegevens na de beëindiging binnen een half jaar worden gewist nadat aan de betalingsverplichting is voldaan.

De gegevens omtrent aanmeldingen voor cursussen worden bewaard tot en met de activiteit zelf en het afhandelen van een eventueel tevredenheidsonderzoek n.a.v. de activiteit zelf. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De SOH gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website www.ouderenwerkheino.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De donateurs hebben het recht om hun persoonsgegevens zoals bij de SOH bekend in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als een verzoek tot het verwijderen van persoonsgegevens wordt gedaan, betekent dit dat daarmee het donateurschap eindigt.

Het inzien, veranderen of verwijderen van persoonsgegevens is mogelijk via het bestuur en via de e-mail info.soh.heino@gmail.com. Het bestuur kan in dat geval verzoeken om een identificatie.

Hoe de SOH persoonsgegevens beveiligen

De SOH neemt de bescherming van de gegevens van alle cliënten, cursisten en donateurs serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alleen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester hebben toegang tot persoonsgegevens van cliënten, cursisten en donateurs. Daarnaast hebben de coördinerend planner en de overige planners toegang tot de persoonsgegevens van de cliënten om het vervoer van deze cliënten adequaat te kunnen regelen.

Er zijn geen gegevens van cliënten, cursisten en donateurs opgeslagen op de servers van de provider.

Indien een cliënt, cursist of donateur het idee heeft dat zijn/haar gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact worden opgenomen met het bestuur via e-mail info.soh.heino@gmail.com