Aannamebeleid Vrijwilligers

De Stichting Ouderenwerk Heino hanteert onderstaand aannamebeleid voor haar vrijwilligers:

In het kort komt het erop neer dat we een goed beeld willen krijgen van de beoogde vrijwilliger die een functie binnen onze stichting/vereniging gaat vervullen.

Bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers doorlopen we daarom de volgende stappen:

  • het kennismakingsgesprek.
  • indien van toepassing controle van diverse referenties.
  • het aanvragen van een Verklaring omtrent gedrag (VOG).
  • bekend maken met de bij ons geldende gedragscode/gedragsregels.
  • uitreiken van de geldende gedragscode en gedragsregels.
  • voor de functie van chauffeur: het 3x meedraaien onder begeleiding van een ervaren SOH-chauffeur.
  • evaluatiegesprek na 3 maanden.

Het is nadrukkelijk de bedoeling door deze maatregelen te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen. We beogen met dit aannamebeleid mensen met verkeerde bedoelingen te ontmoedigen om een functie binnen onze stichting te ambiëren.

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voor een (nieuwe) baan/functie is vaak een VOG nodig, in sommige branches is dat zelfs wettelijk verplicht. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis of u strafbare feiten op uw naam hebt staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor u de VOG aanvraagt. Heeft u geen strafbare feiten die relevant zijn voor het doel van de aanvraag dan krijgt u een VOG.  

Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

De stichting heeft een Vertrouwens Contact Persoon (VCP). Deze is het eerste aanspreekpunt binnen de organisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP is onafhankelijk en is voor iedereen binnen de organisatie aanspreekbaar. De heer Jan Kappert treedt op als VCP. Hij is te bereiken via tel.nr (06) 20 07 90 74.

Kosten aanvraag VOG

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die met kinderen of kwetsbare personen werken kunnen de VOG gratis aanvragen.

Vrijwilligersovereenkomst ondertekenen

Bij indiensttreding vraagt het bestuur u om een vrijwilligersovereenkomst te tekenen. Deze overeenkomst bevat een aantal afspraken, de verantwoordelijkheden waaraan de vrijwilliger zich dient te houden en uitleg over de omgangsvormen ten opzichte van de cliënten van de Stichting Ouderenwerk Heino.