WBTR

WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN VOOR DE SOH

Wettelijk kader en financiële consequenties (WBTR) is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen de besturen te voorkomen. Per 1 juli geldt de WBTR. Alle verenigingen en stichtingen moeten dan aan de wet voldoen.

BESTUURSMODEL SOH

De meeste vrijwilligersorganisaties en ook de SOH kennen een collegiaal bestuur. Dit is bij de SOH al vastgelegd in de statuten, laatstelijk gewijzigd in 2016 onder nummer 2016.000056.01/MW.

In dit bestuursmodel is onder andere de aansprakelijkheidstelling van de bestuurder opgenomen.

Ook is de bestuurder wettelijk verplicht om zijn taken behoorlijk te vervullen. Wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur en er ontstaat schade kan de bestuurder voor die schade aansprakelijk worden gesteld. Het gaat hierbij niet om kleine fouten maar ernstig verwijtbaar handelen. In de WBTR wordt dat geëxpliciteerd, dat bij een faillissement bestuurders die zich schuldig maken aan fraude of andere vormen van ernstig taakverzuim hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Verder heeft het bestuur van de Stichting Ouderenwerk Heino alle wettelijke kaders en financiële consequenties conform de WBTR vastgesteld in het bestuursmodel SOH, in haar vergadering van 6 mei 2021. Dit bestuursmodel is ondertekend door voorzitter G. Noordink en secretaris H.J. Hullen. Het bestuursmodel SOH is gearchiveerd door de secretaris. Hiermee voldoet de stichting aan het wettelijk kader en de financiële consequenties van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.